Politikalarımız

Kalite Politikamız

Kalite Yönetim Sistemini ELSAN ailesinin tüm üyelerinin katılımıyla kurmayı ve yürütmeyi,
Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için bilgi ve kaynağı sağlamayı, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite bilincini arttırmayı, yüksek verimlilik ve kalitede ürün üretmek için teknolojik gelişmeler ışığında sistemi geliştirmeyi, yasal ve diğer şartlara uymayı, müşteri gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak Müşteri Memnuniyetini arttırmayı ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynakların korunması için riskleri en aza indirmeyi, Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmayı, atıkları kaynağında azaltarak bertarafını ve geri dönüşümünü sağlamayı, iklim değişikliği ile mücadele ve sera gazı azaltımı kapsamında çalışmalar yapmayı, yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymayı ve çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

İSG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri minimum seviyeye indirerek iş kazalarını önlemek ve çalışma koşullarını iyileştirmek, çalışanların/çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak, çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak, yasal mevzuatlara ve diğer şartlara uymak ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmeyi taahhüt ederiz.

Enerji Politikamız

Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamayı, gerekli mevzuat yükümlülükleri ve diğer şartlara uymayı, ilgili tarafların beklentilerine uyum göstermeyi, üretim ve tüm süreçlerde enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmeyi, enerji verimli ürün, ekipman ve hizmetler satın almayı, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı, doğal kaynak tüketimi ve enerji verimliliği konusunda gerekli kaynakları sağlayarak çalışanlarını bilinçlendirmeyi, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı, sürekli olarak gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemini kurmayı ve yürütmeyi taahhüt ederiz.

İK Politikamız

Çalışanlarımızın mutlu oldukları, kuruluşumuzu benimsedikleri ve herkesin çalışmak istediği bir ortam yaratmak ana hedefimizdir. Bu doğrultuda; iş hedeflerimizi yakalamada çalışanlarımızın katkılarını arttıracak, potansiyellerini açığa çıkaracak, ölçülebilir, şeffaf, adil, çalışanlarını dinleyen ve kendini geliştiren İnsan Kaynakları Stratejilerini oluşturarak ve bu stratejileri geliştirerek bunların uygulanmasını sağlamayı, Grubumuz değerleri ve kültürü çerçevesinde; etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, değer yaratan, en iyisini ve verimlisini hedefleyen, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturmayı, Çalışanlarımızın yasalar çerçevesinde haklarını korumak ve birbirleri arasındaki iletişimin sağlıklı şekilde yürümesini sağlamayı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

ELSAN, tüm bilgi varlığı ve süreçlerinin gizlilik bütünlük ve erişilebilirliğinin sağlanmasını, bilgi güvenliği yönetim sistemimizin standardın gereklerini yerine getirecek şekilde uygulamak ve iş sürekliliğinin sağlanması için riskleri bertaraf etmek ve gereken her türlü tedbirleri almak, olağanüstü durumlarda sistemi kısa sürede ayağa kaldırmak, yasal ve diğer şartlara uymak, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artırmak ve sistemlerimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.